AFTALEVILKÅR - PROJEKTFORLØB

Alle projektforløb påtaget af

Intelligo Denmark ApS
Gammeltorv 6
1457 København
CVR: 34603456
(herefter kaldet Konsulenten)

er, hvis andet ikke er angivet i Ordrebekræftelsen, underlagt følgende aftalevilkår. Den arbejdet udføres for er herefter kaldet Kunden.

2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN

2.1 Opgavens omfang er nærmere beskrevet i Konsulentens ordrebekræftelse fremsendt til Kunden.

3. KONSULENTENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

3.1 Konsulenten skal udføre de aftalte opgaver i henhold til denne Aftale.

3.2 Konsulenten skal optræde loyalt og udelukkende varetage Kundens interesser.

3.3 Konsulenten har inden for nærværende Aftales rammer frihed til at planlægge og tilrettelægge arbejdets udførelse, herunder arbejdstiden og stedet for udførelsen af

arbejdet. Endvidere er Konsulenten frit stillet med hensyn til, hvilke personer der skal forestå den praktiske udførelse af arbejdet.

3.4 Indgåelsen af nærværende Aftale begrænser ikke på nogen måde Konsulentens adgang til samtidig at udføre arbejde for andre hvervgivere.

3.5 Ved opgavens afslutning er Konsulenten forpligtet til at tilbagelevere alt materiale, der er udleveret af Kunden, ligesom Konsulenten samtidig skal udlevere al dokumentation, vejledninger mv. der er udarbejdet af Konsulenten i forbindelse med opgavens løsning.

4. KUNDENS MEDVIRKEN

4.1 Kunden stiller under opgavernes udførelse personale, dokumenter, diagrammer, billeder, beskrivende tekster mv. til rådighed for Konsulenten alt med henblik på at sikre, at Konsulenten har de bedst mulige vilkår i forbindelse med løsningen af opgaven.

4.2 Kunden er forpligtet til at bistå Konsulenten med fremskaffelse af de oplysninger om Kundens virksomhed, Konsulenten måtte få brug for til opgavens løsning, herunder oplysninger om tekniske -, økonomiske - og organisatoriske forhold.

5. VEDERLAG

5.1 Konsulenten aflønnes månedligt med det beløb der er angivet i Konsulents fremsendte ordrebekræftelse

5.2 Honoreringen omfatter ikke Konsulentens udlæg samt ekstraordinære omkostninger.

Som udlæg betragtes blandt andet:

a) Udgifter i forbindelse med nødvendig og dokumenteret transport, rejser, ophold og fortæring. – efter forhåndsgodkendelse af Kunden.

b) Omkostninger i forbindelse med materialer, værktøj, software, underleverandører, attester, online annoncering mv. – efter forhåndsgodkendelse af Kunden.

5.3 Honoraret omfatter ikke eventuelle ekstraarbejder, som skyldes, at Kunden udvider omfanget af den oprindelige opgave eller ændrer opgavens indhold.

5.4 Er andet ikke angivet i Ordrebekræftelsen forfalder Konsulentens honorar til betaling 3 dage efter datoen på de af Konsulenten fremsendte fakturaer.

5.5 Skyldige beløb forrentes med den til enhver tid gældende procesrente.

5.6 Konsulentens honorarer og krav på refusion af udlæg og ekstraordinære omkostninger angives eksklusive moms.

5.7 Såfremt betaling ikke sker som anført, betragtes dette som væsentlig misligholdelse, jfr. Pkt. 10. Såfremt betaling ikke sker som anført er Konsulenten berettiget til at standse arbejdet indtil betaling sker.

6. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

6.1 Kunden er i det omfang, det er aftalt eller forudsat i Aftalen, berettiget til at anvende det materiale, som er udarbejdet i forbindelse med Konsulentens løsning af opgaverne, herunder ejendomsretten til fremstillede eksemplarer og retten til at anvende og ændre materialet.

Konsulenten beholder i øvrigt samtlige rettigheder over sine ideer og opfindelser og det materiale, denne har udarbejdet og er berettiget til at anvende ideer, opfindelser, know how og materiale til løsning af opgaver for andre kunder.

6.2 Kunden selv er ansvarlig for i øvrigt at sikre de eventuelle immaterielle rettigheder, som opgaven måtte give anledning til at sikre.

6.3 Kunden er i enhver henseende ansvarlig for, at det arbejde Kunden har anmodet Konsulenten om at udføre, ikke krænker tredjemands rettigheder.

7. TIDSPLAN OG TIDSFRISTER

7.1 Parterne er enige om at arbejdet påbegyndes indenfor 30 dage af begge parters tiltrædelse til denne aftale. Senest 10 dage efter ordrebekræftelse fremsender konsulenten en konkret tidsplan for projektet.

7.2 Konsulenten kan kræve forlængelse af den aftalte tidsplan, når opgavens løsning forsinkes af følgende forhold:

a) Når Kunden under udførelsen af opgaven udvider omfanget af opgaven eller ændrer opgavens indhold.

b) I tilfælde af, at Kunden i strid med bestemmelsen i punkt 4 undlader at stille personale, dokumenter, software, diagrammer, lokaler og oplysninger til rådighed for Konsulenten under opgavens udførelse.

c) Såfremt eventuelle øvrige rådgivere/leverandører ikke leverer deres materialer og ydelser indenfor de aftalte tidsfrister og derved forhindrer Konsulenten i at udføre sine opgaver.

d) Hvis opgavens gennemførelse er afhængig af, at visse vejrmæssige forhold er til stede og Konsulenten som følge af for årstiden unormale vejrmæssige forhold har været forhindret i at udføre opgaven.

e) Når Konsulenten eller andre navngivne personer der skal udføre opgaven bliver ramt af dokumenterbar sygdom og derfor ikke har været arbejdsdygtige.

f) Såfremt myndigheder ikke meddeler godkendelser, beslutninger eller svar, eller præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister.

g) Ved offentlige pålæg.

h) Minimum 21 dages fristforlængelse til afholdelse af ferie, såfremt opgavens udførelse strækker sig over perioden, der omfatter juli eller december måned.

Ved øvrige begivenheder, som Konsulenten ikke er herre over og som han/hun ikke forudså eller burde forudse.

8. ANSVAR FOR FRISTOVERSKRIDELSER, FEJL OG FOR-SØMMELSER

8.1 Overskrider Konsulenten tidsplanen for en opgave uden at have krav på fristforlængelse, nedskrives opgavens samlede pris med 5%. Konsulenten kan ikke gøres ansvarlig for kundens potentielle tab grundet forsinkelsen ud over disse 5%.

8.2 Konsulenten er ikke ansvarlig for fristoverskridelser og forsinkelser der skyldes Kunden.

8.3 Overskrider Kunden sine eventuelle tidsfrister uden at have krav på fristforlængelse er Kunden ansvarlig for Konsulentens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

8.4 Konsulenten hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

8.5 Konsulentens erstatningsansvar kan ikke overstige Konsulentens honorar for udførelsen af den pågældende opgave og dette uanset om ansvaret gøres gældende for flere enkeltstående forhold. Er udførelsen af opgaven opdelt i faser, er Konsulentens erstatningsansvar maksimeret til honoraret for udførelsen af den pågældende måned af opgaven. Dog maksimalt kr. 10.000 DKK.

8.7 Såfremt Konsulenten er ansvarlig for et tab i forening med øvrige af Kundens aftale-parter, hæfter Konsulenten kun for så stor en del af Kundens tab, som svarer til Konsulentens forholdsmæssige andel.

8.8 Konsulentens ansvar ophører 6 måneder efter afslutningen af den opgave, som fejlen eller forsømmelsen vedrører.

8.9 Kunden skal skriftligt reklamere over for Konsulenten uden ugrundet ophold efter, at Kunden er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af et muligt erstatningsansvar. Såfremt der ikke reklameres rettidigt, mister Kunden retten til at gøre et ansvar gældende mod Konsulenten.

9. OPSIGELSE

9.1 Kunden kan ikke opsige aftalen i projektforløbets aftale periode. Det forstås herved, at aftales derimellem Partnerne et projektforløb på 12 måneder, er aftalen uopsigelig for Kunden i en periode på 12 måneder fra Aftalen indgåelse.

9.2 Kunden kan efter endt projektforløb opsige nærværende Aftale med 1 måneds varsel pr. den 1. i en måned.

9.3 Konsulenten kan opsige nærværende Aftale med 1 måneds varsel pr. den 1. i en måned uagtet at opsigelsen finder sted indenfor det aftale projektforløb.

9.2 I tilfælde af opsigelse er Konsulenten berettiget til honorar for arbejde udført frem til opsigelsesperiodens udløb.

10. MISLIGHOLDELSE

10.1 Hver af parterne er berettiget til at ophæve Aftalen uden varsel i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra den anden parts side.

10.2 Hvis Kunden hæver Aftalen har Konsulenten kun krav på vederlag for så stor en del af det før ophævelsen udførte arbejde.

10.3 Kunden har ved en ophævelse af Aftalen krav på dækning af sit tab efter dansk rets almindelige regler.

10.4 Ophævelse er betinget af, at den part, som ønsker at gøre hævebeføjelsen gældende, forinden ophævelsen har givet skriftlig meddelelse til den anden part med præcisering af misligholdelsens karakter samt oplysning om, at Aftalen hæves hvis misligholdelsen ikke bringes til ophør inden 10 dage.

11. FORCE MAJEURE

11.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter Aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse; Arbejdskonflikt eller anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transport-midler, almindelig vareknaphed, naturkatastrofer, restriktioner af driftsmidler samt mangler ved leverancer eller forsinkelser fra leverandører eller underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

11.2 Enhver af parterne er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve Aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid bliver umulig på grund af en/flere af de ovenfor nævnte omstændigheder.

12. HEMMELIGHOLDELSE

12.1 Parterne er gensidigt forpligtede til at iagttage tavshed om alle ikke alment kendte informationer og materialer om den anden part.

12.2 Tavshedspligten omfatter medarbejdere, underleverandører samt andre eksterne rådgivere, der medvirker til opgavens udførelse.

12.3 Tavshedspligten gælder også efter opgavens udførelse og Aftalens ophør.

13. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

13.1 Parterne kan ikke uden skriftligt samtykke fra den anden part overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende Aftale til tredjemand. Et sådant samtykke kan ikke nægtes uden saglig grund.

14. ÆNDRINGSPROCEDURE

14.1 Ændringer i Aftalen kan kun ske ved et af begge parterne underskrevet skriftligt tillæg til Aftalen.

15. LOVVALG OG VÆRNETING

15.1 Nærværende Aftale er undergivet dansk ret.

15.2 Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med nærværende Aftale, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet (www.mediationsinstituttet.dk) og skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende ”Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet”.

Når en tvist efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation.

Mediationen indebærer ikke afkald på at bruge retsmidler som arrest og fogedforbud og er ikke til hinder for, at en part anlægger en retssag ved domstolene i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist for at undgå retsfortabende passivitet eller forældelse.

15.3 Såfremt en løsning ikke kan opnås ved mediation, er hver af parterne berettiget til at kræve tvisten afgjort ved de danske domstole.

16. OMKOSTNINGER

16.1 Hver part bærer egne omkostninger i forbindelse med indgåelsen af nærværende Aftale.

17. IKRAFTTRÆDELSE

17.1. Aftaler anses som igangværende efter Kundens enten skriftlige eller mundtlige tilkendegiver ønske om Konsulent påbegynder projektforløbet.